voorgevel
Advocatenkantoor Mr W. Suermondt B.V.

Algemene Voorwaarden en Tarieven

 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Mr W. Suermondt B.V. te Breda (KvK Breda nr. 24234601).
 2. Allle aansprakelijkheid is uitgesloten behoudens voor zover gedekt door de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met het eigen risico.
 3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van een standaard uurtarief, dat voor het kalenderjaar 2006 exclusief verschotten en omzetbelasting € 124,00 bedraagt en dat wordt vermenigvuldigd met een factor wegens belang en, indien van toepassing, met een factor wegens spoed.
 4. Wegens het belang van de zaak gelden de volgende factoren en daaruit volgende uurtarieven. Bij belangen:
 5. bullet Van € 0,00 tot € 3.500,00 is de factor 0,7 en het resulterende uurtarief € 86,80
  bullet Van € 3.500,00 tot € 7.500,00 is de factor 0,8 en het resulterende uurtarief € 99,20
  bullet Van € 7.500,00 tot € 15.000,00 is de factor 0,9 en het resulterende uurtarief € 111,60
  bullet Van € 15.000,00 tot € 50.000,00 is de factor 1,0 en het resulterende uurtarief € 124,00
  bullet Van € 50.000,00 tot € 100.000,00 is de factor 1,5 en het resulterende uurtarief € 186,00
  bullet Van € 100.000,00 tot € 250.000,00 is de factor 2,0 en het resulterende uurtarief € 248,00
  bullet Van € 250.000,00 en hoger is de factor 2,5 en het resulterende uurtarief € 310,00
  bullet In zaken met een onbepaald belang is de factor 1,0 en het resulterende uurtarief € 124,00
 6. Het resulterende uurtarief wordt vermenigvuldigd met een factor 1,5 wegens spoed tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur, nationaal erkende feest- en gedenkdagen uitgezonderd), indien ander werk moet wijken, en buiten kantooruren, als het belang van de opdrachtgever dat vereist.
 7. In het resulterende uurtarief zijn begrepen de niet nader gespecificeerde algemene kantoorkosten, zoals papier, copiëerkosten en porti. Indien in een zaak buitengewoon hoge algemene kosten worden gemaakt kunnen die als een percentage van het resulterende uurtarief in rekening worden gebracht.
 8. Alle overige specifiek op de zaak betrekking hebbende kosten worden als verschotten afzonderlijk in rekening gebracht.
 9. Alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten worden ongeacht de stand van de zaak tenminste één maal per maand gespecificeerd in rekening gebracht, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.
 10. De betalingstermijn van alle declaraties is zestien dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Nadien is de opdrachtgever gehouden een rente van 1% per maand te vergoeden, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wegens het innen van de declaratie. Zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan, heeft Advocatenkantoor Mr W. Suermondt B.V. een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft of mocht verkrijgen.
 11. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
 12. De bewaartermijn voor dossiers bedraagt vijf jaar en voor de financiële praktijkadministratie zeven jaar.
 13. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, die de opdrachtgever op welke grond dan ook jegens Advocatenkantoor Mr W. Suermondt B.V. mocht verkrijgen in verband met door deze verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen vervallen in ieder geval één jaar na het moment, waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en/of bevoegdheden.